Home » Умови публікації

Умови публікації


Як опублікувати наукову доповідь – тези/статтю?

1. Ви відправляєте нам заявку на участь у конференції (електронна форма реєстрації або заявка у форматі *.doc, *.docx, *.rtf за зразком) та матеріали тез доповіді або статті. Адреса електронної пошти редакцiї – novaosvita@gmail.com
2. Якщо надіслані матеріали успішно пройшли рецензування та підтверджені до публікації, ми направляємо вам лист з інформацією про прийняття тез доповіді/статті до участі в конференції та реквізити для оплати організаційного внеску.
3. Як тільки електронна версія збірника розміщується на сайті, ми повідомляємо вас про це та направляємо авторську електронну копію збірника матеріалів. Друковані примірники та сертифікати учасників надсилаються авторам у строк не пізніше двадцяти робочих днів від дня завершення конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали мають бути підготовлені виключно у форматах Microsoft Word або Word для Mac (*.doc, *.docx, *.rtf за зразком)

Формат аркуша A4 – 210х297 мм
Поля верхнє і нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту за шириною (між словами допускається лише один пробіл, табуляція не застосовується)
Автоматична розстановка переносів вимкнена
Абзацний відступ (новий рядок) 1 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки впроваджені в текст
Посилання на використані джерела у квадратних дужках [1, с. 2], список використаних джерел наприкінці
Рекомендований обсяг публікації тези від 3 до 5 сторінок; статті від 5 до 20 сторінок

Тези доповіді/стаття мають бути ретельно відредаговані й вичитані автором. Співавторів у статтях і тезах – не більше трьох. Усі пропоновані до публікації матеріали проходять процедуру внутрішнього рецензування з метою перевірки виконання зазначених в цьому розділі вимог, а також запобігання та виявлення академічного плагіату. При поданні наукових статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць та вимог МОН України. Обсяг статті не менше 5-ти повних сторінок. Структура статті має відповідати вимогам до наукових статей й складатися з таких частин: УДК; назва статті; прізвище автора (авторів), місце роботи або навчання, вчений ступінь, наукове звання, посада; анотація; ключові слова; загальна суть проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел. На початку тез доповіді/статті необхідно зазначати дані про автора та назву статті, назву секції відповідно до оголошеного переліку, який вказано у переліку тематичних напрямів роботи конференції. Назва секції по лівому краю. ПІБ автора (авторів) напівжирним шрифтом, нижче під назвою секції по центру великими літерами; ваш статус або посада та повна назва навчального закладу, в якому ви навчаєтесь, або місце роботи для осіб, які завершили навчання – нижче по центру. Назва доповіді/статті напівжирним шрифтом нижче великими літерами (без крапки). Список використаних джерел слід наводити в кінці тез доповіді/статті в порядку появи відповідних посилань у тексті. При оформленні списку використаних джерел слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» через рядок від основного тексту. Цитування коректне, оформлене відповідно до вимог. Ілюстрації до робіт бажано надсилати чорно-білі, так як в збірнику вони будуть опубліковані в чорно-білому варіанті. Якість опублікованої ілюстрації безпосередньо залежить від надісланого автором оригіналу. Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці мають бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені виключно в межах зазначених вище розмірів сторінки, або включені в текст як зображення.

Назви надісланих файлів мають відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Мельник_Заявка» або «Melnyk_Zayavka». 
Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
– відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор;
– автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають збірнику матеріалів конференції право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації у вказаному збірнику;
– при розрахунку кількості сторінок для оплати публікації, у розрахунок приймається кількість сторінок, що займають тези/стаття, оформлені відповідно до редакційних вимог до оформлення матеріалів, при цьому у збірнику матеріалів, публікація може мати інший обсяг сторінок;
– якщо публікація матеріалів конференції передбачає видання збірника матеріалів у декількох частинах (томах), автору направляється лише та частина збірника матеріалів, що містить його публікацію.

Приклади оформлення матеріалів (тез доповідей/статей) запропонованих до публікації